Tag: نیمروز آدینه با عباس حاجیان نیمروز آدینه با عباس حاجیان، کمک های اضطراری